• atlas

Yurtdışında burslu eğitim almak isteyen ve akademik şartları uygun olan öğrenciler devlet ve vakıf burslarına ya da üniversitelerin burslarına başvuru yapabilir. Üniversitelerin bursları tam burs ya da kısmi burs şeklinde sadece eğitim ücretini tamamen veya kısmen karışılmaktadırlar. Devlet bursları ise eğitim masraflarına ilaveten yaşam giderlerini de kapsamaktadır. Üniversitelerin bursları ile ilgili detaylı bilgi okulların web sitelerinden alınabilir. Yurtdışı eğitim ile ilgili öne çıkan devlet ve vakıf burslarını aşağıda görebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı Yurtdışı Eğitim Bursu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen okul giderleri ve yaşam masraflarının tümünü karşılayan

bir bursdur. Yüksek lisans ve Doktora eğitimini de kapsar. Öğrencilerin eğitimlerini bitirdiklerinde

Türkiyede önceden belirlenen bir üniversitede akademisyen olarak çalışmaları beklenmektedir . Bu

süre yurtdışında eğitim alınan süre çarpı 2 olarak belirlenir.

Milli Eğitim Bakanlığı Bursu Başvuru Koşulları

v  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

v  Başvuru tarihi bitimine kadar tercih edeceği programın ait olduğu alanda, en az dört yıllık fakülte / yüksekokul mezunu olmak (Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.),

v  İlkbahar-Sonbahar dönemlerinde yapılan ALES’te, tercih  edilebilecek programın kabul ettiği puan  türünden en az 70 almış olmak,

v  1983 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak (Her ne sebeple olursa olsun 18 yaşından sonra yaş düzeltmesi yaptırmış olanların yaşlarının hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.),

v  Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

v  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),

v  Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye elverişli olmak (Yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenecektir.),

v  Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik not ortalaması “4 üzerinden 2.50”, “10 üzerinden 6,5", “100 üzerinden 65,00" veya daha yukarı olmak (Not dönüşümlerinde YÖK'ün not dönüşüm tablosu esas alınacak olup, mezun olunan yükseköğretim kurumlarınca yapılan dönüşüm kabul edilmeyecektir.)

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuracak adaylar, tercihlerini  https://ais.osym.gov.tr  internet adresinden yapacaklardır

 

TEV Yurtdışı Eğitim Bursu

TEV, her yıl Eylül veya Ekim aylarında yurt dışı burslarla ilgili ilanlarını yüksek tirajlı gazetelerde ikişer gün ve Kasım ayı sonuna kadar da web sitesinde yayınlar. Ayrıca gerekli bilgileri fakültelere duyuru şeklinde gönderir.

Adayların notları, yabancı dil seviyeleri ile mesleki bilgilerini ölçen sınav skorları, mali durumları daha sonrada mülakat sonuçlarıyla değerlendirilir.  Mülakat Komisyonu adayların  çoğunlukta olduğu fakültelerin öğretim üyelerinden oluşur.

http://www.tev.org.tr/

TEV  Bursu Başvuru Koşulları

v  T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşını aşmamış olmak,

v  Belirtilen dallarda öğretim yapan fakülte veya yüksekokullardan mezun veya son sınıf öğrencisi olmak,

v  Yüksek öğrenim süresince 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 75 genel not ortalamasına sahip olmak,

v  Öğrenim göreceği ülkenin dilini öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek,

v  Bu öğrenimi ailesinin mali olanakları ile yapamayacak durumda olmak,

 

Chevening Yurtdışı Eğitim Bursu

Birleşik Krallık’ta yüksek lisans eğitim fırsatı sağlayan Chevening Burs Programına 2015/16 akademik yılı için başvurular 1 Ağustos itibariyle açıldı, 15 Kasım 2014 geceyarısına kadar devam edecek.

1984’den dünya çapında da 43.000’in üzerinde mezunu bulunan Chevening burs programından Türkiye’de de bugüne kadar 1600’ün üzerinde kişi faydalanmıştır.

Chevening bursları yetenekli genç profesyonellere, geleceğin liderlerine, karar vericilerine, fikir üreticilerine yönelik bir burs programıdır. Chevening bursu bursiyerlere sadece Birleşik Krallık’ın ileri gelen üniversitelerinde yüksek lisans eğitimi alma imkanı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda etkili ve saygın, mesleki bir iletişim ağına katılma fırsatı da sunmaktadır.

Hangi alanlardan başvuru yapılabilir?

Chevening bursu 2015/16 akademik yılı için sadece aşağıdaki alanlardan başvuruları kabul etmektedir.

Yargı, Demokrasi ve İnsan Haklari

Uluslararası Politika,

AB Uyum Süreci Reformları

Göç

Bilgi Toplumu ve Medya

Terör ile Mücadele

Ticaret ve İş Refahı

Enerji ve Çevre Çalışmaları

Chevening Bursu Neleri Kapsar?

 Aylık yaşam masrafları , Gidiş-dönüş uçak bileti, Varış ve fazla bagaj ödeneğİ , Tez yardım ödeneği

 Vize ücreti, Okul ücreti .

Chevening bursunun MBA ve Finans programları için okul ücreti £13,000 ile sınırlıdır. Eğer tercih edilen okul ücreti bu limitin üzerindeyse aradaki farkı bursiyerin ödemesi beklenmektedir.

Chevening Bursu Başuru Koşulları

v  T.C. vatandaşı olmak ve eğitimi tamamladıktan sonra Türkiye dönerek en az 2 yıl kalmak.

v  Lisans derecesine sahip olmak.

v  Başvuru sırasında 2 yıl iş tecrübesi şartını tamamlamış olmak. (Gönüllü görevler, ücretli/ücretsiz staj süreleri dahil)

v  15 Temmuz 2015 tarihine kadar İngilizce dil yeterliliği şartını yerine getirmek.(IELTS Akademik 6,5 - Pearson PTE Akademik 58, TOEFL IBT 79)

v  Burs yönetimi tarafından kabul gören Birleşik Krallık Üniversitelerinde en az 3 farklı programa başvurmak. (İlk etapta sadece başvuru yeterlidir, kabul şartı aranmamaktadır)

v  Daha önce Birleşik Krallık Hükümeti tarafından finanse edilen başka bir burs programı ile İngiltere’de eğitim görmemiş olmak.

Başvuru koşulları hakkında detaylı bilgiye ve online başvuru formuna www.chevening.org/turkey adresinden ulaşabilirsiniz.

Chevening bursuna başvurular 15 Kasım 2014 günü saat 23:59’a kadar devam edecektir.

Jean Monnet Yurtdışı Eğitim Bursu

Ülkemizin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarımızdan özel sektöre, sivil toplum örgütlerimizden üniversitelere, diğer bir ifadeyle toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir. Bu sebeple toplumun her kesiminde AB ile ilgili konuları takip eden ve bu konularda uzmanlaşan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje olan Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını amaçlamaktadır. Dolayısıyla Program, diğer eğitim  burslarından farklı olarak sadece söz konusu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir. Bursiyerlerin, akademik çalışmalarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili alanlarda çalışmaları beklenmektedir.

Jean Monnet  bursu 2015/16 akademik yılı için sadece aşağıdaki alanlardan başvuruları kabul etmektedir.

 

İşçilerin Serbest Dolaşımı

Malların Serbest Dolaşımı

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

Sermayenin Serbest Dolaşımı

Kamu Alımları

Şirketler Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Rekabet Politikası

Mali Hizmetler

Bilgi Toplumu ve Medya

Tarım ve Kırsal Kalkınma       

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Balıkçılık

Taşımacılık Politikası

Enerji

Vergilendirme

Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika

İstatistik

Sosyal Politika ve İstihdam

İşletmeler ve Sanayi Politikası

Trans-Avrupa Şebekeleri      

Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

Yargı ve Temel Haklar

Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Bilim ve Araştırma

Eğitim ve Kültür

Çevre

Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)

Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Mali Kontro

Jean Monnet Bursu Başvuru Koşulları

Kamu sektörü çalışanları, özel sektör çalışanları, üniversite son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personeli Jean Monnet bursundan faydalanabilir.

Kamu ;

v  AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olanlar,

v  En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olanlar,

v  Hâlihazırda Türkiye’de kamu sektöründe çalışıyor olanlar (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler - belediyeler, il özel idareleri- kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil),

v  Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar,

v  Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar,

v  Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olanlar.

Üniversite;

Akademik veya İdari Personel, Lisans Düzeyinde Son Sınıf Öğrencileri, Lisansüstü (Yüksek Lisans veya Doktora) Öğrencileri;

v  AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olanlar,

v  En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olanlar,

v  Türkiye’deki üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışıyor olanlar,

v  Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar,

v  Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar,

v  Hâlihazırda Türkiye’deki üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışıyor olanlar, lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olanlar.

v  Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olanlar.

Özel sektör;

v  AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olanlar,

v  En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olanlar,

v  Hâlihazırda Türkiye’de özel sektörde çalışanlar (yerleşik yabancı misyonlarda ve sivil toplum kuruluşlarında vb. çalışıyor olanlar da özel sektör kotasından başvurabileceklerdir),

v  Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar,

v  Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar,

v  Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olanlar.

Jean Monnet Burs başvuru koşulları ve diğer bilgiler için; http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/Ba%C5%9Fvuru#tabc6

Paylaş:
Yazdır